Tarieven & Privacy verklaring.

Tarieven  en   Privacy verklaring.

Tarieven voor de diverse cursussen en privé-begeleiding.    #Privacy-verklaring staat onderaan in deze pagina.

IEDERE NIEUWE CURSIST, welke zich aanmeldt voor een puppie of opvoedcursus, krijgt bij zijn eerste cursus, 1 uur prive-begeleiding, 9 groepslessen en 2 theorie avonden.

PRIJZEN:

PUPPY cursus:

 • 1 uur prive-begeleiding, 9 groepslessen van 1 uur en 2 theorie avonden.
 • Max 6 cursisten.
 • Kosten euro 110.-

 

Opvoedcursus GEHOORZAME SOCIALE HUISHOND beginners voor jonge en beginnende volwassen honden:

 • Nieuwe cursist: 1 uur prive-begeleiding, 9 groepslessen van 1 uur en 2 theorie avonden.
 • Doorstromende cursist uit de puppie groep: 10 groepslessen van 1 uur en 1 theorie avond.
 • Max 8 cursisten.
 • Kosten euro 120.-

 

Opvoedcursus GEHOORZAME SOCIALE HUISHOND gevorderde.

 • Max 8 cursisten.
 • Kosten euro 120.-

 

    

 

Opvoedcursus GEHOORZAME SOCIALE HUISHOND ver gevorderde.

 • Max 8 cursisten.
 • Kosten euro 120.-

 

 

Speurcursus:

 • 5 lessen, welke om de andere week gegeven worden. Dit zodat u het geleerde thuis kunt toepassen en er voor de volgende les, al weer een goede vordering is gemaakt.
 • De les duurt ongeveer anderhalf uur, de duur van de les is afhankelijk van het aantal cursisten.
 • Er is een max van 4 cursisten per groep.
 • Kosten zijn euro 75,-

 

 

Behendigheid:
De cursus bestaat uit 8 lessen.

 • De les duurt ongeveer anderhalf uur, de duur van de les is afhankelijk van het aantal cursisten.
 • Er is een max van 8 cursisten per groep.
 • Kosten van deze cursus zijn euro 120,-

 

Privé-begeleiding:

Van privé-begeleiding wordt, in de meeste gevallen, gebruik gemaakt als de hond gedragsproblemen heeft.

Ook kunnen mensen voor privé-begeleiding kiezen als ze graag extra persoonlijke aandacht willen hebben, tijdens de begeleiding van hun hond.

Deze privé- begeleiding kan plaats vinden op mijn trainingsterrein, maar zal ook, voor sommige leer situaties in de thuis omgeving plaats vinden en als de hond voldoende gegroeid is in positief in balans zijnde gedrag, in de dagelijkse omgeving op straat.

Kosten voor privé-begeleiding:

 • in een pakket van 5 uur, bestaande uit 1 intake van 1 tot anderhalf uur en 4 privé-lessen van 1 uur is het tarief euro 37.- per uur. Totaal kosten van dit pakket euro 185.-
 • losse uren privé-begeleiding euro 45.-
 • voor cursisten van "Hondsvertrouwen" zijn de kosten voor losse uren privé-begeleiding euro 40.-
 • bij een thuis visite, wordt een km-vergoeding berekend van euro 0.35 per gereden km.

+++++++++++++++++

PRIVACY VERKLARING  Hondencentrum “Hondsvertrouwen”

Hondencentrum “Hondsvertrouwen” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In de Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Hondencentrum “Hondsvertrouwen”  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy verklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  Hondencentrum “Hondsvertrouwen” zijn wij verantwoorde lijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hondencentrum “Hondsvertrouwen”

Adres: Adriaansweg 6. 5984 ND Koningslust.

Mobiel 06-227 515 70

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS.

Uw persoonsgegevens worden door  Hondencentrum “Hondsvertrouwen” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de diverse cursussen.
 • Het versturen, contact te houden en te onderwijzen d.m.v. e-mails, whats apps, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Roepnaam of initialen.
Tussenvoegsel en/of achternaam.
Telefoonnummer.
E-mailadres.
Bankgegevens: als U, via uw bank rekening, de kosten voor een cursus heeft voldaan. Betalen kan ook contant geschieden.

VERSTREKKING AAN DERDEN.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN.

Hondencentrum “Hondsvertrouwen” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van deelname aan een cursus of het opzeggen van opzeggen van deelname aan de nieuwsbrief vernietigen wij de gegevens binnen zeven jaar.

BEVEILIGING.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens  Hondencentrum “Hondsvertrouwen” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.